0 %

AURUS - pozemky

Aurus POZEMKYManagement poľnohospodárskej pôdy


  • Evidencia užívanej, prenajatej a vlastnej pôdy
  • Evidencia nájomných a podnájomných zmlúv
  • Platby nájomného
  • Tematické mapy
  • Monitoring listov vlastníctva
  • Výpočet a zdokladovanie oprávnenosti užívania pôdy
  • Všetko na podklade rôznych mapových vrstiev

Program AURUS Pozemky slúži na evidenciu pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov. Príslušné údaje je možné nahrať do programu ručne, alebo ich automatizovane prevziať z evidencie katastrálnych úradov v elektronickej forme alebo z vlastnej evidencie vedenej taktiež v elektronickej forme. Vďaka prekrytiu katastrálnych máp s mapami produkčných blokov na podklade ortofotomapy máte prehľad o tom či za všetku užívanú pôdu naozaj platíte a či všetku platenú pôdu aj reálne užívate.

logo AURUS